Dersler

 

 BEYFEN’DE 1. SINIF

Birinci sınıfın ilk dönemi öğrencilerimizin okuma-yazma sürecine yoğunlaştıkları bir süreçtir. Bu süreçte yazı bilincinin oluşturulması, çizgi çalışmaları, sesleri tanıma, ses farkındalığı, seslerdeki benzerlik ve farklılıkları sezme bilgi ve becerileri üzerinde çalışılmaktadır.

Sekiz yıl sürecek olan zorunlu eğitim, dört yıl olan orta öğretim ve en az dört yıl sürecek olan bir lisans hayatını da sayarsak; on altı  yıl devam edecek olan uzun bir yolun ilk basamağıdır 1. Sınıf.

Tüm eğitim hayatının temelinin atıldığı 1. sınıf aynı zamanda öğrencilerin yaşamlarını biçimlendirecek olan tutum, davranış ve becerilerin de temelini oluşturur. Bu yüzden kritik dönemlerdendir.TÜRKÇE

1. sınıfın ilk dönemi okuma-yazma sürecine yoğunlaşılır. Okuma yazma süreci; ses tanıma, seslerin özelliği, yazı ve okuma bilincinin oluşturulması hedefleri doğrultusunda temellenir.  

Ana dil eğitimi ve öğrenimi dört temel beceri üzerine inşa edilir. Bunlar okuma, dinleme; konuşma ve yazma eğitimidir.  Bunlardan okuma ve dinleme bireyin anlama yönünü; konuşma ve yazma ise anlatma yönünü oluşturur. Beyfen’ de Türkçe dersi okuduğunu anlayan, kendini ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Türkçe dersleri İki haftada bir okul kütüphanemizde yapılmaktadır.  Kütüphane ortamında kitap okuma ve yarım hikâye tekniği kullanılır. Böylece öğrencide, baştan sona ve sondan başa tamamlama, olayı takip etme, ortama dahil olma ve ortamla ilgili sürece katılabilme yetenekleri geliştirilir.

Anlatılanlarla, resimli kitapların resimleri arasında bağlantı kurarak, sonucu tahmin etme konusunda egzersiz yapan öğrenci aynı zamanda parçadan bütüne gitmeyi öğrenir.  Anlama, anlamlandırma ve anlatma yetenekleri gelişmiş bireyler ilerleyen yaşlarda daha girişken, daha sosyal, daha öz güvenli insanlar olurlar.MATEMATİK

Matematiksel düşünce; inceleme, analiz, soyutlaştırma, somutlaştırma, farklı çözüm yolları bulma yeteneğidir. Kısacası matematik hayatın bir parçasıdır.

Beyfen’de matematik dersinin öncelikli hedefi; öğrencilerimizin matematiğin hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve olumlu tutum geliştirmeleridir.

 Başkalarının yöntem ve çözüm yolunu ezberleyen çocuk bir süre sonra hiçbir problemi kendi özgün yöntemleri ile çözemez. Bir problemin sadece bir çözüm yolu olmadığını bilen ve kendi yöntemini geliştiren çocukların sezgisel ve yaratıcı düşünme becerileri gelişir.

1. sınıfta sayılar; materyaller ve görseller ile öğretilerek somutlaştırılır. Verilen problemi ilk kez sayıları kullanarak çözmeye çalışan öğrenci, işlemleri anlamlandırmaya başlar.  Neden sonuç ilişkisi kurma becerisi, matematiksel iletişim geliştirebilme hedeflerimiz arasındadır.HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi dersi ile öğrenci kendisini, hem yakın çevresini, hem de içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı tanır.  Öncelikli hedefimiz; kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetmelerine, Toplum bilinci kazanmalarına, dayanışma ve sorumluluk duygularını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Hayat Bilgisi dersinde "dramatizasyon" yöntemine sıkça yer verilir. Bu yöntem, öğrencilerin dersi daha dikkatli izlemelerini, derse katılmalarını ve öğrenilenlerin daha kalıcı olmasını sağlar. Çocukların doğrudan doğruya inceleme ve gözlem yapma yoluyla bilgi kazanmaları sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla alan çalışmaları, toplumsal amaçlı geziler, gözlem ve inceleme gezileri, kaynak kişi ziyaretleri, kurum ziyaretleri, ev ziyaretleri vb. etkinlikler ile bir yandan öğrencilerin toplumsal çevresini geliştirilir diğer yandan da öğrenme kaynaklarını genişletilir. 

 


 İNGİLİZCE

Öğrencilerimizin ilk kez anasınıfında tanıştıkları İngilizce dilini birinci sınıfta geliştirmeleri ve kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri beklenir.

Hikâye kitapları, ders ve çalışma kitapları takip edilir. Bu kitaplarla öğrencilerin dile hakimiyetlerini artırmak ve bunu zevkli hale getirmek için kullanılmaktadır.

Konuşma becerisini geliştirmek için, öğrencilerimiz okudukları hikayeleri gruplar halinde canlandırarak çeşitli oyunlar oynarlar.

1.sınıf öğrencilerimiz kendi dillerinde okumaya geçtikten sonra, daha önce yapmış oldukları ses çalışmalarının desteğiyle İngilizce okumaya başlarlar. İngilizce dersleri çeşitli oyun ve aktiviteler, oyun kartları şarkılar, videolar, görseller, projeler, fiziksel/ online oyunlar drama etkinlikleri, uygulamaları ile desteklenir.

 

 

MÜZİK

1.sınıf müzik dersi 4 ünite üzerine programlanmıştır. Kazanımlar “Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık ve Müzik kültürü” üniteleri üzerine temellendirilmiştir.

Beyfen’li öğrenci; duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanır. Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Sözlü müzik yoluyla konuşma becerisini geliştirir. Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak temel hedeflerimizdendir.

Beyfen’de öğrencilerin her sınıf düzeyinde okul şarkıları, türkü, şarkı vb. söyleme etkinliklerinden dengeli olarak sekiz eser seslendirmeleri beklenir.

 


GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanatlar dersi 1. sınıf öğretim programımızın hedeflerinde, Görsel okur yazarlılığını arttırma, oyunlaştırarak yorumlayabilme, dönemine uygun seçilen sanatçı ve eserlerini tanıyabilme becerileri kazandırma vardır.

Öğrencimiz ana ve ara renkler ile basit geometrik şekilleri tanır ve resimlerinde kolaylıkla kullanır. Atık materyallerle ve yoğurma maddeleri ile iki ve üç boyutlu yaratıcı çalışmalar yapar.

Beyfen öğrencilerini, bireysel birikimlerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi doğrultusunda; bireysel sergi etkinlikleri, ilgili olduğu konuda sunumlar hazırlama gibi uygulamalar ile öz güveni gelişmiş, kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve bunları diğer insanların yararına açabilen bireyler yetiştirilir.

 

 DİKSİYON

 Diksiyon, kelimelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi ve ses vurgularının doğru bir şekilde yapılmasıdır. Diksiyon sayesinde bir konuşmanın daha etkileyici olması sağlanır.

 İlkokul birimimizde 4 yıl boyunca devam edecek olan Diksiyon dersi ile hedeflerimiz arasında; Öğrencilerimizin, Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanmaları, etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları amaçlanmaktadır. Doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki öneminin farkında olan, ses, jest ve mimiklerini etkili kullanabilen, duygu, düşünce ve hayallerini etkili, anlaşılır ve akıcı bir biçimde ifade edebilen, okuduğu metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirebilen bireyler yetiştirmek.

 Programın sonunda öğrencilerimizden;

 

Ses, nefes ve beden dilini kontrol etme yöntemlerini öğrenmeleri,

Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik etkili alıştırma teknikleri edinmeleri,

Etkili konuşma kadar etkili dinlemenin de iletişimin temel unsurları arasında olduğunu kavramaları,

Bir metni değerlendirebilmeleri, bir konu hakkında uzun soluklu konuşmalar yapabilmeleri ve topluluk karşısında konuşma becerilerine sahip olmaları

beklenir.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ

Oyun ve spor yoluyla öğrenme temelli olan Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır

Beden eğitimi ve oyun dersi; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hür ve bilimsel düşünme gücünün artmasına ve geniş bir dünya görüşüne sahip olmasına olanak sağlar.

Beden eğitimi ve oyun dersi öğrencilerimizin zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımdan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur.

• Dayanıklılık • Çabukluk • Esneklik • Hareketlilik • Koordinasyon • Kuvvet • Ritim

 

Öğrencilerimize düzgün duruş, koşular, sıçramalar, yürüyüş, temel jimnastik bilgileri, asılmalar, atlamaların yanı sıra yüzme, voleybol, basketbol, futbol ve tenis branşlarında temel oyun bilgileri verilir ve yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin yetenekleri gözlemlenir. Dayanıklılık, kas kuvveti, esneklik, çabukluk ve sürat becerilerini arttıran çalışmalar yaptırılmaktadır.

 

Derslerde uygulanan oyunlarla; takım olma, liderlik, kazanma, kaybetme, sorumluluk, zamanı iyi kullanma, farklılıklara saygı duyma, katılım, paylaşmayı öğrenmeyle ilgili temeller atılır.

 

BEYFEN’DE  2. SINIF


1. snıf, öğrencileri yaşamlarını biçimlendirecek olan tutum, davranış ve becerilerin temelini oluşturmuş ve okuma yazmayı öğrenme sürecini tamamlamıştır. Öğrencilerimiz yeni bilgi ve beceriler kazanacakları 2. sınıflarına hazırlarlardı.

 

TÜRKÇE


Dil öğreniminde dört temel dil becerisi  bulunmaktadır: Dinleme/İzleme, Konuşma, Okuma, Yazma. Bu becerilerin kazandırılmasında tek bir öğrenme- öğretme yaklaşımı benimsenmemektedir, Farklı öğretim yöntem ve teknikleri bir arada ve dengeli şekilde kullanılır.

Beyfen’de;  öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları (hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme stilleri ve ihtiyaçları, sosyokültürel farklılıkları vb.) göz önünde bulundurulur.

Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı sağlanır ve öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda teşvik edilir.

Okuma alışkanlıklarının kazandırılması ikinci sınıfta üzerinde en çok durulan konulardan birisidir. İki haftada bir Türkçe dersleri okul kütüphanemizde yapılmaktadır.  Kütüphane ortamında kitap okuyarak yarım hikaye tekniği kullanılır. Böylece öğrencide, baştan sona ve sondan başa tamamlama, olayı takip etme, ortama dahil olma ve ortamla ilgili sürece katılabilme yetenekleri geliştirilir.

Anlatılanlarla, resimli kitapların resimleri arasında bağlantı kurarak, sonucu tahmin etme konusunda egzersiz yapan öğrenci aynı zamanda parçadan bütüne gitmeyi öğrenir.  Anlama, anlamlandırma ve anlatma yetenekleri gelişmiş bireyler ilerleyen yaşlarda daha girişken, daha sosyal, daha öz güvenli insanlar olurlar.

 

MATEMATİK


İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı ile öğrenci dört farklı öğrenme alanında beceri geliştirir.

*Sayılar ve İşlemler   Öğrenme Alanı (Doğal sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri ve Kesirler) 2. sınıfta basamak kavramının öğretimi hedeflenir.  Modeller kullanılarak 100’den küçük sayıların basamak değerlerine ayrılması ve incelenmesi yapılır.

Geometri Öğrenme Alanı  (Geometrik Cisimler ve Şekiller, Uzamsal İlişkiler, Geometrik  Örüntüler), 2. sınıfta daireye yer verilir ve öğrenci  diğer şekillerin kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırma , geometrik cisimleri tanır ve modellemelerini yapabilir.

*Ölçme Öğrenme Alanı  (Uzunluk Ölçme, Paralarımız, Zaman Ölçme, Tartma, Sıvı Ölçme) 2.sınıf öğrencimiz uzunluk ölçme, paralarımız,  zaman ölçme, tartma ve sıvı ölçme alt öğrenme alanlarına dair öğrenim sağlar.

*Veri Öğrenme Alanı  (Veri toplama ve Değerlendirme) : 2. sınıf öğrencimiz,  verilen bir araştırma sorusu için veri toplar , veriyi tablo ve nesne grafiği ile temsil edip yorumlayabilir, sıklık tablosu ve ağaç şeması hazırlar  ve şekil grafiğini okuyabilir.

Buna bağlı olarak matematik öğretimimiz doğayı ve dünyayı anlamamızı sağlar ve öğrencimizde bu farkındalık yaratılır. Matematik problemleri aşamalı olarak artar. Her öğrenim alanı sonunda yapılan performans çalışmaları ile öğrencimiz geçmişe dönük bilgilerini kullanma fırsatı bulur.

 

HAYAT BİLGİSİ


2.sınıf hayat bilgisi dersinde; Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat, Doğada Hayat üniteleri yer almaktadır.

Hayat Bilgisi dersi ile 2.sınıf öğrencilerinden; okulun yakın çevresini tanıma, sınıfla ilgili karar alma süreçlerine katılma, arkadaşlarıyla yardımlaşma ve grup etkinliklerine katılma, bilinçli para harcama, evinin adresini tarif etme, akrabalarını tanıtma, aile içi iş birliği ve dayanışma, dengeli beslenme, sağlıklı büyüme ve gelişme için yapılması gerekenler, yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyma, yakın çevresindeki kültürel miras ögeleri, Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı, Atatürk’ ün çocukluğu, bitki ve hayvan yetiştirme, doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir.  (MEB)

Hayat Bilgisi dersinde "dramatizasyon" yöntemine sıkça yer verilir. Bu yöntem, öğrencilerin dersi daha dikkatli izlemelerini, derse katılmalarını ve öğrenilenlerin daha kalıcı olmasını sağlar. Çocukların doğrudan doğruya inceleme ve gözlem yapma yoluyla bilgi kazanmaları sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla alan çalışmaları, toplumsal amaçlı geziler, gözlem ve inceleme gezileri, kaynak kişi ziyaretleri, kurum ziyaretleri, ev ziyaretleri vb. etkinlikler ile bir yandan öğrencilerin toplumsal çevresi geliştirilir diğer yandan da öğrenme kaynaklarını genişletilir.  

 

 

İNGİLİZCE


İngilizce dersleri dört temel becerinin (okuma-yazma-dinleme-konuşma) birbirini destekleyerek ilerlemesini; öğrencilerimizin araştırma, grup olarak çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini hedefler. Öğrencilerin yeni bir dil öğrenirken , dil öğreniminin zevkli bir süreç olduğunu benimsemeleri önemlidir 2. sınıf İngilizce Öğretim Programı, bu gereksinim üzerine kurulmuş olup programın esas hedefi öğrencilerde yabancı dil öğrenme sevgisini oluşturmaktır. Amacımız öğrencilerimize öğrenmenin yaşam boyu devam edecek bir süreç olduğunu aşılamaktır.

2. sınıf programında renkler, sayılar, hayvanlar, meyveler, vücut ve evin eşyaları gibi temel sözcükleri içermektedir. Temel sözcüklerin öğreniminde İngilizcenin ses bilgisiyle ilişki kurmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerden, selamlaşma, kendini tanıtma, eşyaları betimleme gibi temel günlük dil işlevleriyle öğrenilen sözcükleri kullanmaları amaçlanmaktadır. Öncelik yakın çevrelerini oluşturan ortam ve mekânlar seçilir. Bu programda iletişimsel öğrenme öğretme yöntemlerinin yanı sıra şarkılar, masal ve çizgi film kahramanları, hikaye kitapları, boyama ve kesme-yapıştırma gibi sanat ve oyun temelli etkinlikler yer almaktadır. Öğrencilerimizin kelimeleri resimleriyle eşleştirmeleri, böylelikle kelimelerin anlamlarını kavramaları amaçlanır. Sonrasında ise bu kelimeleri doğru telaffuz etmeleri ve doğru yazmaları hedeflenir.

 

MÜZİK


2. sınıf müzik dersi 3 ünite üzerine programlanmıştır.  Kazanımlar “Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müzik kültürü” üniteleri üzerine temellendirilmiştir.

Beyfen’li 2.sınıf öğrencisi; İstiklâl Marşı’na saygı gösterir, Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır, Ortama uygun müzik dinleme ve yapma davranışları sergiler, Atatürk’ün sevdiği türkü ve şarkıları tanır ve Müzik çalışmalarını sergiler. Müziksel algısı gelişen öğrenci Doğada duyduğu sesleri, gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır. Dinlediği öyküdeki olayları farklı materyaller kullanarak canlandırabilen Beyfen’li öğrencinin müziksel yaratıcılığı gelişmiştir.

Müzik bireysel ve toplumsal gelişim için etkili bir öğrenme aracıdır. Enstrüman çalan, şarkı söyleyen öğrenci, özgüveni yüksek ve kendini rahatlıkla ifade eden öğrencidir. 


GÖRSEL SANATLAR


Öğrencilerin ikinci sınıf Görsel Sanatlar dersinde deneyimlerinden, okul ile yakın çevresinden, Türk kültüründen ve farklı kültürlerden esinlenerek yeni fikirler oluşturmaları üzerinde durulur. Bu fikirlerini uygulamaya yansıtırken sanat malzemelerini ve tekniklerini kullanmaları sağlanır. (Meb)

Beyfen öğrencilerinin, bireysel birikimlerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi doğrultusunda; bireysel sergi etkinlikleri, ilgili olduğu konuda sunumlar hazırlama gibi uygulamalar ile özgüveni gelişmiş, kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve bunları diğer insanların yararına açabilen bireyler yetiştirilir.

 

 

DİKSİYON

 

Diksiyon, kelimelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi ve ses vurgularının doğru bir şekilde yapılmasıdır. Diksiyon sayesinde bir konuşmanın daha etkileyici olması sağlanır.

İlkokul birimimizde 4 yıl boyunca devam edecek olan Diksiyon dersi ile hedeflerimiz arasında;

Öğrencilerimizin, Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanmaları, etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları amaçlanmaktadır. Doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki öneminin farkında olan, ses, jest ve mimiklerini etkili kullanabilen,  duygu, düşünce ve hayallerini etkili, anlaşılır ve akıcı bir biçimde ifade edebilen, okuduğu metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirebilen bireyler yetiştirmek.

Programın sonunda öğrencilerimizden;

 Ses, nefes ve beden dilini kontrol etme yöntemlerini öğrenmeleri,

Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik etkili alıştırma teknikleri edinmeleri,

Etkili konuşma kadar etkili dinlemenin de iletişimin temel enstrümanı olduğunu kavrayacak ve dinlemenin değeri üzerine alıştırmalar yapmaları, 

Bir metni değerlendirme, bir konu hakkında uzun soluklu konuşmalar yapma, 

Topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirecek alıştırma ve ödevler üzerinde çalışmaları,

Etkili iletişim tekniklerine dair örnekleme çalışmaları yapmaları


beklenir.


BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ

Oyun ve spor yoluyla öğrenme temelli olan Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Beden eğitimi derslerimiz; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hür ve bilimsel düşünme gücünün artmasına ve geniş bir dünya görüşüne sahip olmasına olanak sağlar.

Beden eğitimi dersi öğrencilerimizin zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımdan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur.

• Dayanıklılık • Çabukluk • Esneklik • Hareketlilik • Koordinasyon • Kuvvet • Ritim

Öğrencilerimize düzgün duruş, koşular, sıçramalar, yürüyüş, temel jimnastik bilgileri, asılmalar, atlamaların yanı sıra yüzme, voleybol, basketbol, futbol ve tenis branşlarında temel oyun bilgileri verilir ve yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin yetenekleri gözlemlenir. Dayanıklılık, kas kuvveti, esneklik, çabukluk ve sürat becerilerini arttıran çalışmalar yaptırılmaktadır.

 

Derslerde uygulanan oyunlarla; takım olma, liderlik, kazanma, kaybetme, sorumluluk, zamanı iyi kullanma, farklılıklara saygı duyma, katılım, paylaşmayı öğrenmeyle ilgili temeller atılır.

 

BEYFEN’DE  3. SINIF

Kendini ifade edebilen, öz güveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir. Öğrenme ortamları ve düzenlenen aktiviteler, öğrencilerde saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, iş birliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirme hedeflenir.TÜRKÇE

Türkçe dersinin haftada bir saati yazı çalışmalarına ayrılır. Yazı çalışmaları ile öğrencilerin bu düzeyde kendilerine özgü yazma becerisi edinmeleri ve geliştirmeleri beklenmektedir. Dilbilgisi konuları başlıklar halinde 3. sınıfta öğrenmeye başlanır.

Öğrencilerin düzgün ve okunaklı yazılar yazması, bunları yazılarında uygulaması ve okunabilir şekilde yazma becerisi kazanması hedeflenmektedir.

Günümüzde bilgi okur yazarlığı büyük önem taşımaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel kaynakları bilgi aracı olarak doğru ve etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla okul kütüphanemizde her hafta dönüşümlü olarak bir ders saati kitap okumaya, bir ders saati de bilgi okur-yazarlığı çalışmalarına ayrılmıştır.

Okul içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin; çözüm yolları üretme, öneride bulunma, ikna edici metin yazma teknikleri, kelime dağarcıkları zenginleştirme, dil kurallarını uygulama beceri ve yetenekleri desteklenir ve geliştirilir.

Bu kazanımların edinilmesi adına; gazete haberleri toplama ve bunları yorumlama, mektup- zarf- kart ve yazma teknikleri, anket hazırlama, uygulama ve bununla ilgili çalışma raporu yazma,  röportaj yapma konularında öğrenciler teşvik edilir.MATEMATİK

3. sınıf matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. 2.sınıfta edindikleri bilgi ve becerilerin üzerine yenilerini ekleyerek 4. sınıfa  hazır olmaları hedeflenir.  Bu yaş düzeyi öğrencilerin, somut dönemden soyut döneme geçişinin başladığı dönemdir. Planlama yapılırken öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır.  Soyut döneme geçişte matematiksel düşünce ile  farklı bakış açılarını gözlemleyebilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme önem kazanır.HAYAT BİLGİSİ

Milli eğitim öğretim programında; İlkokul 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden sınıfın ve okulun krokisini çizme, okulun tarihini araştırma, okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını demokratik yollarla ifade etme, komşuluk ilişkileri, evde tasarruf, planlı olma, mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenme, bilinçli tüketici özellikleri, trafik işaretleri, yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalar, milletin ortak kullanım alanları ve araçları, yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerler, Atatürk’ün kişilik özellikleri, yön bulma, meyve ve sebzelerin yetiştirilme şartları, insan ve çevre etkileşiminin sonuçları ile doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alma gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir.

Bu bilgi ve becerilerin kazanılmasında; öğrenci merkezli ve öğrencinin aktif olarak rol aldığı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.  Gezi- gözlem ve inceleme çalışmaları, işitsel ve görsel öğrenme etkinlikleri kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencinin araştırma, merak etme ve buluş yolu ile öğrenme becerisini geliştiren proje çalışmaları da programımız içerisinde yer almaktadır.FEN BİLİMLERİ

Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgileri içeren Fen Bilimleri dersi  öğrencilere; doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseterek  bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeyi kazandırmayı hedeflemektedir.

Etkinliklerde ele alınan yöntem ve tekniklerle öğrencilerimizin bilimsel ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmaları hedeflenir. Bilimsel sonuçları sorgulamak, nedensellik ilişkilerini kurmak için bilimsel ortamlar yaratılır, araştırmalar ve gözlemler ile hipotez ispatlama çalışmalarına yer verilir.

 Program; "Canlılar ve Hayat”, "Fiziksel Olaylar", "Dünya ve Evren" . “Madde ve Doğası” öğrenme alanlarını kapsar. Öğrenme süreci; keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayı kapsamaktadır.


İNGİLİZCE

 3. sınıf İngilizce programı, 2. sınıf programının devamı olarak devam eder. Bütünsel eğitim anlayışı ile hazırlanan öğretim programımız 1. ve 2. sınıflarda öğrenmiş oldukları dil becerilerini ve kalıpları geliştirmeye yönelik düzenlenmiştir. Öğrenciler önceki yıllarda öğrenmiş oldukları kelimeleri tekrar edip kullanmaya devam ederken, daha karmaşık kelimeleri de dağarcıklarına eklemeye başlarlar. Dil yapılarının ve yazma çalışmaları ile öğrenilen dil kalıplarının günlük kullanıma transfer edilmesi hedeflenir. Okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi adına, aktif okuma ve hikaye canlandırma yolu kullanılır.

Öğrenciler hikayeleri dinler, okur, yorumlar ve analiz eder.

Ayrıca, yazma becerisini geliştirmek için paragraf yazımı çalışmaları yapılır. 3. sınıfta journal (günce) yazmaya başlarlar. Dilbilgisi, sözcük türleri, noktalama işaretleri ile günlük yazım ile 3. sınıfın sonunda en aza indirgenmiş yazım hatasını hedeflenir.


Öğrencilerin, 3. sınıfın sonunda Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda 2. seviyeye gelmiş olmaları hedeflenmektedir. 

 MÜZİK

Müzik dersi öğretim programı dört temel üzerine programlanmıştır.  “Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık ve Müzik kültürü” üniteleri üzerine temellendirilmiştir.

Beyfen’li öğrenci; duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanır. Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Sözlü müzik yoluyla konuşma becerisini geliştirir. Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak temel hedeflerimizdendir. Diğer disiplin alanları ile iç içe olan müzik dersi bir bütün olarak kabul edilir.

Beyfen’de öğrencilerin her sınıf düzeyinde okul şarkıları, türkü, şarkı vb. söyleme etkinliklerinden dengeli olarak sekiz eser seslendirmeleri beklenir.

 

GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanatlar dersi öğretim programının öğrenme alanları; Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras, Sanat Eleştirisi ve Estetik’ dir.

Üçüncü sınıf Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin, sorgulama yoluyla öğrenmeleri sağlanır.  Çalışmalarını oluşturma sürecinde fikir üretmeleri ve bunu uygulama ve değerlendirme yapmaları sağlanır. Yaratıcı düşünce yönünü geliştiren uygulamalar ve farklı kültürlerdeki sanat ile mimari örneklerini inceleme fırsatı bulan öğrencilerimiz evrensel düzeyde düşünme becerilerini geliştirir. Öğrencilere saygı, sorumluluk, adalet, dostluk, sabır, sevgi ve vatanseverlik değerleri verilirken kendini kabul, kişiler arası ilişkiler gibi kişisel, sosyal ve eğitsel gelişim alanlarına da değinilir.DİKSİYON

Diksiyon, kelimelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi ve ses vurgularının doğru bir şekilde yapılmasıdır. Diksiyon sayesinde bir konuşmanın daha etkileyici olması sağlanır.

İlkokul birimimizde 4 yıl boyunca devam edecek olan Diksiyon dersi ile hedeflerimiz arasında;

Öğrencilerimizin, Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanmaları, etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları amaçlanmaktadır. Doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki öneminin farkında olan, ses, jest ve mimiklerini etkili kullanabilen,  duygu, düşünce ve hayallerini etkili, anlaşılır ve akıcı bir biçimde ifade edebilen, okuduğu metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirebilen bireyler yetiştirmek.

 Programın sonunda öğrencilerimizden;

Ses, nefes ve beden dilini kontrol etme yöntemlerini öğrenmeleri,

Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik etkili alıştırma teknikleri edinmeleri,

Etkili konuşma kadar etkili dinlemenin de iletişimin temel unsurları arasında olduğunu kavramaları,

Bir metni değerlendirebilmeleri, bir konu hakkında uzun soluklu konuşmalar yapabilmeleri ve topluluk karşısında konuşma becerilerine sahip olmaları

beklenir.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ

Oyun ve spor yoluyla öğrenme temelli olan Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Beden eğitimi ve oyun dersi; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hür ve bilimsel düşünme gücünün artmasına ve geniş bir dünya görüşüne sahip olmasına olanak sağlar.

Beden eğitimi ve oyun dersi öğrencilerimizin zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımdan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur.

• Dayanıklılık • Çabukluk • Esneklik • Hareketlilik • Koordinasyon • Kuvvet • Ritim

Öğrencilerimize düzgün duruş, koşular, sıçramalar, yürüyüş, temel jimnastik bilgileri, asılmalar, atlamaların yanı sıra yüzme, voleybol, basketbol, futbol ve tenis branşlarında temel oyun bilgileri verilir ve yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin yetenekleri gözlemlenir. Dayanıklılık, kas kuvveti, esneklik, çabukluk ve sürat becerilerini arttıran çalışmalar yaptırılmaktadır.

 Derslerde uygulanan oyunlarla; takım olma, liderlik, kazanma, kaybetme, sorumluluk, zamanı iyi kullanma, farklılıklara saygı duyma, katılım, paylaşmayı öğrenmeyle ilgili temeller atılır.

 

BEYFEN’DE  4. SINIF

Kendini ifade edebilen, öz güveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir. Öğrenme ortamları ve düzenlenen aktiviteler, öğrencilerde saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, iş birliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirme hedeflenir.

Okulumuzda 4.sınıftan itibaren tüm derslerimiz  branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. 

TÜRKÇE

Türkçe dersinin haftada bir saati yazı çalışmalarına ayrılır. Yazı çalışmaları ile öğrencilerin bu düzeyde kendilerine özgü yazma becerisi edinmeleri ve geliştirmeleri beklenmektedir. Dilbilgisi konuları yazma ve okuma etkinlikleri içerisinde öğrenilir.

Yazılı, görsel ve işitsel kaynakları bilgi aracı olarak doğru ve etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla okul kütüphanemizde her hafta dönüşümlü olarak bir ders saati kitap okumaya, bir ders saati de bilgi okur-yazarlığı çalışmalarına ayrılmıştır. Masal, fabl, öykü, şiir, anı türlerinde metinler okunur. Seçilen metinler, tür özelliklerine göre incelenir4.sınıfta paragraf yorumlama üzerinde önemle durulur. Okunulan kitaplar detaylı bir şekilde irdelenir.

Açıklayıcı, ikna edici, bilgi veren metin yazma ve kelime dağarcıklarını zenginleştirme, dil kurallarını uygulama beceri ve yeteneklerini geliştirme hedefler arasındadır.4.sınıf öğrencimiz  soyut döneme geçiş  becerilerini okuma alışkanlıklarına da yansıtır. Üretici okuma yerini eleştirel okumaya bırakır.

Bu kazanımların edinilmesi adına; gazete haberleri toplama ve bunları yorumlama, mektup- zarf- kart ve yazma teknikleri, anket hazırlama, uygulama ve bununla ilgili çalışma raporu yazma, röportaj yapma konularında öğrenciler teşvik edilir.


MATEMATİK

Öğrenci merkezli öğrenme süreçleri dikkate alınarak hazırlanan matematik öğretim programımızda dersin uygulamalı olarak öğretilmesi yer alır. Öğrenciler, bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar yaparlar.

4. sınıf matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Bu sınıfta öğrenciler 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları okuyup, yazabilir, bölüklerine ayırır ve basamak değerlerini belirtebilir. Bileşik ve tam sayılı kesri tanımlamayabilir ve kullanır. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerine giriş yapılmaktadır. Paydaları eşit kesirler ile toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılması ve uygun problemlerin çözülmesi hedeflenmektedir.  Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir, kenar özelliklerini belirler ve üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.

Bu yaş düzeyi öğrencilerin, somut dönemden soyut döneme geçişin başladığı dönemdir. Planlama yapılırken öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır.  Soyut döneme geçişte matematiksel düşünce ile farklı bakış açılarını gözlemleyebilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme önem kazanır.

 

FEN BİLİMLERİ:

4.sınıf fen bilimleri programı öğrencide; doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırarak tutum geliştirir. Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlar.

"Canlılar ve Hayat”, "Fiziksel Olaylar", "Dünya ve Evren" . “Madde ve Doğası” öğrenme alanlarını kapsayan Fen Bilimleri dersi, çeşitli aktiviteler, deneyler ve gözlemler yoluyla işlenir. Öğrenciler deneyleri yapmak için laboratuvar ortamımızı kullanır. Bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma inceleme ve deney yapma becerisini 4. sınıfta daha da geliştirmiş olur. 

Öğrenciyi temel alan öğrenme ortamlarında dersler yürütülürken, öğrencilerin bilgiyi kalıcı olarak öğrenebilmeleri için öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu amaçla informal öğrenme ortamlarından da (okul bahçesi, bilim merkezleri, müzeler, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, doğal ortamlar vb.) faydalanılır.

 

Öğrenme süreci; keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayı kapsamaktadır.

 

 

İNGİLİZCE

4’üncü sınıfta yapılması planlanan tüm etkinlikler çocukların ilgi alanlarına, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Başardıkları her etkinlik yoluyla öğrencilerin öz güvenlerini, motivasyonlarını ve İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutumlarını arttırmaları amaçlanmıştır.

Dilbilgisi kalıpları ve öğrencilerin sözel ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacı ile projeler, oyunlar, okuma ve yazma etkinlikler düzenlenir.

21. Yüzyıl farklı düşünme ve öğrenme becerilerine uygun olarak oluşturulan öğretim programımız; ağırlıklı olarak konuşma ve dinleme becerilerine odaklıdır. Etkin dil kullanımı ve hedef yaş grubunun ilgi ve becerilerine uygun faaliyetler ile desteklenmiştir. Etkinlikler, görsel, işitsel materyaller kullanarak zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin, sınıf içinde öğrendiklerini sınıf dışındaki yaşantılarına aktarabilmelerine olanak sağlayan yapılandırmacı bir yaklaşım hedeflenmiştir.

Ders kitaplarında işlenen  konulara yönelik her dönem iki ortak sınav yapılır. Yapılan sınavlara ek olarak, her ay 2 kez yapılan tarama sınavları, sınıf çalışması ve derse katılım da bu dersin değerlendirilmesinde önemli rol oynar.


MÜZİK

Müzik dersi öğretim programı dört temel üzerine programlanmıştır.  “Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık ve Müzik kültürü” üniteleri üzerine temellendirilmiştir.

Beyfen’li öğrenci; duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanır. Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Sözlü müzik yoluyla konuşma becerisini geliştirir. Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak temel hedeflerimizdendir. Diğer disiplin alanları ile iç içe olan müzik dersi bir bütün olarak kabul edilir.

Müzik arşivi oluşturmanın önemini fark ederler ve Sınıfça ortak müzik arşivi oluştururlar.

Beyfen’de öğrencilerin her sınıf düzeyinde okul şarkıları, türkü, şarkı vb. söyleme etkinliklerinden dengeli olarak sekiz eser seslendirmeleri beklenir.


GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanatlar dersi öğretim programının öğrenme alanlarıGörsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras, Sanat Eleştirisi ve Estetik’ dir.

4. Sınıf öğrencisi hayal dünyasını, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edilebilir. Sanata önem verir. Türk kültüründen ve farklı kültürlerden esinlenilerek yeni fikirler oluşturmaya teşvik edilir.

Geçmiş dönemlerde yapılmış olan sanat eserlerinin günümüz kültürüne etkisini incelemeleri yapılır.  Öğrencilerin saygı, adalet, sevgi, dürüstlük, yardımseverlik gibi değerleri özümsemeleri sağlanır. Aynı zamanda kendini kabul, toplum ve aile, eğitsel ve mesleki gelişim gibi kişisel, sosyal ve eğitsel gelişim kazandırılır.

 

DİKSİYON

 

Diksiyon, kelimelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi ve ses vurgularının doğru bir şekilde yapılmasıdır. Diksiyon sayesinde bir konuşmanın daha etkileyici olması sağlanır.

 İlkokul birimimizde 4 yıl boyunca devam edecek olan Diksiyon dersi ile hedeflerimiz arasında;

Öğrencilerimizin, Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanmaları, etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları amaçlanmaktadır. Doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki öneminin farkında olan, Ses, jest ve mimiklerini etkili kullanabilen, Duygu, düşünce ve hayallerini etkili, anlaşılır ve akıcı bir biçimde ifade edebilen, okuduğu metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirebilen bireyler yetiştirmek.

 

Programın sonunda öğrencilerimizden;

 

Ses, nefes ve beden dilini kontrol etme yöntemlerini öğrenmeleri,

Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik etkili alıştırma teknikleri edinmeleri,

Etkili konuşma kadar etkili dinlemenin de iletişimin temel unsurları arasında olduğunu kavramaları,

Bir metni değerlendirebilmeleri, bir konu hakkında uzun soluklu konuşmalar yapabilmeleri ve topluluk karşısında konuşma becerilerine sahip olmaları

beklenir.

 

 

 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ

Oyun ve spor yoluyla öğrenme temelli olan Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır

Beden eğitimi ve oyun dersi; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hür ve bilimsel düşünme gücünün artmasına ve geniş bir dünya görüşüne sahip olmasına olanak sağlar.

Beden eğitimi ve oyun dersi öğrencilerimizin zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımdan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur.

• Dayanıklılık • Çabukluk • Esneklik • Hareketlilik • Koordinasyon • Kuvvet • Ritim

Öğrencilerimize düzgün duruş, koşular, sıçramalar, yürüyüş, temel jimnastik bilgileri, asılmalar, atlamaların yanı sıra yüzme, voleybol, basketbol, futbol ve tenis branşlarında temel oyun bilgileri verilir ve yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin yetenekleri gözlemlenir. Dayanıklılık, kas kuvveti, esneklik, çabukluk ve sürat becerilerini arttıran çalışmalar yaptırılmaktadır.

Derslerde uygulanan oyunlarla; takım olma, liderlik, kazanma, kaybetme, sorumluluk, zamanı iyi kullanma, farklılıklara saygı duyma, katılım, paylaşmayı öğrenmeyle ilgili temeller atılır.