Dersler

 


Bölümümüz kapsamında bulunan Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, Türk kültürel mirasını, evrensel boyutta özümseyerek bunların sürekliliği için çalışma bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Beyfen Kolejinde kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki diğer kültürlere duyarlı, evrensel boyutta düşünen, okuma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirilir.

Toplumsal yaşayış, başkalarını anlamak kadar, kendimizi anlatmayı da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle büyük önem taşıyan anadil eğitimi ile bireye; duygularını, düşüncelerini, gözlem ve izlenimlerini karşı tarafa sözlü veya yazıyla anlatabilme becerisi kazandırılır.

Günümüz sanatçıları ile söyleşi günleri düzenlenerek öğrencilerimizin bu kişilerle fikir alışverişinde bulunmalarını hedefliyoruz.

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde genel bir dil ve edebiyat eğitiminin yanında yoğun bir üniversite hazırlık ders ve sınav programları uygulanmaktadır. 


Matematik biliminin başlangıcının M.Ö. 3000’li yıllara dayandığı bilinir.  Heredot’a göre, matematik Mısır’da başlamıştır. Toprak sahipleri, sahip oldukları toprakla orantılı olarak vergi öderlerdi. Nil nehrinin her taşkınından sonra, devletin bu işlerle görevli memurları gelir ve gerekli ölçümleri yapardı. Herodot matematik ve geometrinin bu ölçüm ve hesapların sonucu olarak oluşmaya başladığını söylemektedir. Sonraki zamanlarda ise Matematik sadece sayma gibi basit ve temel işlemler için kullanılırdı. Günümüzde ise çevremizdeki fiziksel olayları yorumlamada, günlük hayatımızda karşılaştığımız problemler karşısında analiz ve rasyonel çıkarımlar yapabilmemizi sağlamada kullanılan bir araç halini almıştır.

Matematik, buluşçu düşünceye dayalı evrensel bir dil, evrensel bir kültür ve teknolojidir.

Okulumuzda matematik eğitimi çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Her öğrenci için en yüksek düzeyde anlamlandırma sağlanması hedeflenir.

Beyfen’li her öğrenci temel matematik kavramlarını farklı alanlarda kullanmayı ve kavramlar arası ilişki kurmayı, olaylara sistematik bakmayı öğrenirler.

Problem çözümünde yeni stratejiler oluşturabilen ve yaşamları boyunca kullanacakları bilimsel bir bakış açısına sahip öğrencilerdir.

Öğrencilerin, matematiğin hayatın her alanında olduğunu ve matematiksel bilginin günlük yaşam içinde karşılaşılan problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmeleri sağlanır. Yüksek öğretime geçişte gerekli olan tüm matematik altyapısı oluşturulur.

Üniversite giriş sınavına hazırlık çalışmaları, öğrencilerimizin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak planlanır ve oluşturulur. Öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda bireysel destek sağlanır.

FEN BİLİMLERİ

 

FİZİK

Fizik bilimi evrendeki düzeni, olayları ve doğanın işleyişinin anlaşılmasını sağlar.  9, 10, 11 ve  12. sınıflarda öğretimi verilen Fizik dersleri ile  öğrencilerimizde  öğrenme heyecanı yaratma  ve yaşadıkları süreçte bu heyecanı duymalarını sağlama  amaçlanır.

 9 ve 10. sınıflarda matematiksel işlem yoğunluğu asgari düzeyde tutulur. Daha çok günlük hayatla ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılır. Matematiksel işlemlerden çok çevresinde gördüğü olayları fizik kurallarına göre yorumlayarak fiziğin hayatımızdaki yerini fark etmeleri hedeflenir.  11 ve 12. sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve ileri düzeyde ele alınarak akademik alt yapının hazırlanması amaçlanmıştır.

 

Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir. Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında grup ve bireysel deneyler, saydamlar, CD'ler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.

MEB'in öngördüğü müfredat programıyla birlikte yükseköğretime geçiş çalışmaları da yoğun bir şekilde yapılır.  Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için öğrenciler sıkı bir takip sistemi içerisinde testlerle desteklenir.

 

KİMYA

Bölüm olarak hedefimiz; öğrencilerimizin sadece kimya alanında değil, her alanda kendilerinde fark yaratacakları bir eğitim almalarıdır. Ve çocukluktan itibaren getirdikleri merak duygusunu yitirmelerine izin vermeden geliştirmelerine destek olmaktır. Bu bağlamda laboratuvar kullanımı, deney tasarımları yapabilmeleri ve uygulamaları, araştırmalar yapmaları için teşvik edilmeleri sağlanır.

Öğretim programımızın genel amaçları arasında; öğrencilerimizin kimya biliminin temel kavramları, ilkeleri, modelleri, teorileri ve yasaları hakkında bilgi sahibi olmaları, kimya dersinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları, kimyasal teknolojilerin hayata yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilmeleri vardır. Bunların yanında amaçlarımız arasında öğrencilerimizin sosyal, ekonomik, çevresel faktörlerin insan hayatını desteklemek ve korumak için nasıl bir etkileşim içinde olduğunu fark etmeleri ve bu etkileşim içinde kimya biliminin rolünü kavramaları bulunmaktadır.

Akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini deneyler, projeler, etkinlikler ve teknolojik altyapımızla geliştirirken,  öğrencilerimizi aynı zamanda tam donanımlı olarak yükseköğretime hazırlarız.

 

BİYOLOJİ

Son yıllarda Biyoloji biliminde büyük yenilikler olmuştur. Bunda en büyük etken; bilimsel bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasındaki teknolojik gelişmeler de yol açmıştır. Özellikle genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yaşanan yeni gelişmeler ile biyoloji, günlük hayatımızın bir parçası hâline gelmiş ve bu durum biyoloji eğitimine yönelik gereksinimleri de arttırmıştır.

Bölüm olarak öğrencilerimizi hem üniversite yaşantısına hem de hayata hazırlama bilinci ile çalışmakta olup, öğrencilerimizin başarıya giden süreçlerinde destekçi yaklaşım ile hareket ediyoruz. Okulumuzun eğitim felsefesine uygun olarak, ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum gücü bir öğretim programı uygulanır. Öğrencilerimizden verilenler doğrultunda beklentilerimiz arasında; biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları, biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları, biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri, biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istekli olmaları vardır.


 


Sosyal bilimler Bölümünde de Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri bulunmaktadır. Sosyal bilimler bölümü olarak temel hedefimiz, öğrencilere hazır bilgiyi aktarmak yerine, bilgiye ulaşmayı sağlamak ve süreç yönetimi içerisinde aktif çalışma ortamları hazırlamaktır.

Beyfen’li her öğrenci, toplulukta kendini ifade edebilen aynı zamanda başkalarını dinleyebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, adalet duygusu gelişmiş ve sorgulayabilen, demokratik, evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilincinde olan  araştırıcı ve sorgulayıcı bireylerdir.

 

TARİH

Tarih derslerindeki önceliğimiz; bilgiden ziyade, tarihsel düşünme becerisi, kanıt değerlendirme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi becerilerin kazandırılması öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimizin adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi kök değerlere sahip olmasını sağlamaktır.

Tarih dersi ile öğrencilerimizde geçmişten bugüne gelen insanlığın ortak mirasının farkındalığı oluşur.

Okulumuzda yaşadığımız toplum, ülke ve  dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin bilincinde olan, ve günümüzde olup bitenleri yorumlayabilen, geleceğe yönelik bakış açışı  oluşturabilen  bir tarih bilinci geliştirmek hedeflenir.

Tarihsel bilgiyi doğru okuma, anlama ve bu bilgiyi doğru yorumlama tarih derslerimiz için büyük önem taşır.   Ve tarih öğretimi yöntemlerimiz arasında, metin çözümleme, makale eleştirisi, tarihsel konu ve dönemlerin öyküleştirilmesi ve teknolojiden faydalanılmaktadır. Öğrencilerimizin konuları, sadece sınıf ortamında ve elektronik ortamda  değil; kültür merkezleri, müzeler ve tarihi mekanlarda öğrenmeleri sağlanmaktadır.


COĞRAFYA

Coğrafya bilgisi, bireyin önce yakın çevresi olmak üzere üzerinde yaşadığı ülkesi ve dünyası hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamaktadır.

Beyfen’li her öğrenci, değişim ve gelişim hızının giderek artığı şu dönemde; yaşadıkları doğal çevrenin oluşum ve gelişimini özümsemiş olan  ve doğanın korunmasının geleceğin yaratılmasında sahip olduğu önemin farkında olan bireylerdir. Bu bağlamda öğrencilerimiz gözlem yapabilmeli, araştırma ve sorgulama becerisine sahip olmalı, kavram ve terimleri doğru kullanabilmelidir.

Coğrafya öğretim programıyla öğrencilere kazandırılmak istenen coğrafi beceriler ise şunlardır;

Coğrafi Gözlem, Arazide Çalışma,  Coğrafi Sorgulama,  Zamanı Algılama, Değişim ve Sürekliliği Algılama, Harita Becerileri, Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama


FELSEFE

Felsefe Dersi Öğretim Programı 10 ve 11. sınıflar düzeyinde verilecek olan felsefe dersini kapsamaktadır.

Sorgulama yapabilen, farklı fikirlere saygı duyan, tartışma kültürü edinen, özgün, bağımsız, eleştirel ve mantıklı düşünme ile yorumlama yeteneğine sahip, insan düşüncesindeki değişim ve gelişimin farkında olan bireyler yetiştirilmesinde ve bu nitelikleri taşıyan bireylerden meydana gelen bir toplum oluşturulmasında felsefe eğitimi ve öğretiminin çok önemli bir yeri vardır.

Felsefe dersleri ile öğrencilerimizin hazır düşüncelerle yetinmeyip özgün fikir üretmeleri, edindikleri ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurabilmeleri, çevrelerinde olan bitenleri elde ettiği bu bilgilerle değerlendirebilme yetilerinin gelişmesi hedeflenir.

Öğrencileri düşünmeye, araştırmaya, tartışmaya ve fikirler oluşturmaya yönlendirir.  Ve göstermiş oldukları davranışlarında etik-ahlaki sorumluluk taşımaya ve siyasi-estetik duyarlılık göstermeye özen gösteren bireyler olmaya özen göstermeleri istenir.


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9.10.11. ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı İslam dini ve diğer dinleri betimleyici yaklaşımla tanıtır. Ve milli eğitimin öğretim programı bire bir esas alınır. Buna göre:  İslam dini  Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde esas alınır.  diğer dinler ise bilimsel bir metotla, olgusal bir yaklaşımla öğretime konu edilir.

 İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar, bilimsel bir metotla ve mezhepler üstü bir yaklaşımla anlatılır. 

Öğretim programında; öğrencilerin adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerlere sahip olmaları amaçlanmıştır. Bu çerçevede, öğrencilerin temel değerleri anlamaları, benimsemeleri, sahip oldukları değerler ile uyumlu hareket etmeleri hedeflenmiştir.Sitemiz yapım aşamasındadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Sitemiz yapım aşamasındadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.