Dersler

 


HEDEFLERİMİZ VE PROGRAMIMIZ


Ortaokulda edinilecek olan Türkçe dil yetkinlikleri; hayat boyu kullanılabilecekleri beceri ve tutumlara dönüşecektir. Çünkü dil, iletişimin temel ögesidir.

Dil öğretimi, iletişim becerilerinin yanı sıra düşünme yeteneklerini de geliştirir. Beyfen’de Türkçe eğitiminin hedefleri;

·        -Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması,

·        -Türkçe yazım ve noktalama kurallarına uygun yazılar yazılması; bir metni yanlışsız ve anlamlı okunulması,

·        -Okuma- Yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanılması

·      -  Okuduklarını, dinlediklerini ve izlediklerini, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri ve anlatıp yorumlayabilmelerinin sağlanması,

·       - Bir konu hakkında görüşlerini ve tezini duygu ve düşünceleri ile birlikte sunarak, sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde ifade etmelerinin sağlanması,

·        -Bilgiye ulaşma yöntemlerinin bilinmesi, araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,

·        -Topluluk karşısında konuşabilme becerisinin geliştirilmesi,

·        Türk ve dünya edebiyatının önemli yapıtlarını okuyarak, dil becerisinin ve okuma zevkinin geliştirilmesinin sağlanması.

 Hedeflerimize ulaşma ve öğretilenlerin pekiştirilmesi için çeşitli etkinlik ve uygulamalar yapılmaktadır.

 ·        Grup çalışması ile okunulan bir kitap ya da metnin oyunlaştırılması,

 ·        Resim, fotoğraf, hikaye, müzik ve şiirden hareketle metin yazma,

 ·        Gazete ve dergi gibi yayınların hazırlanılması,

 ·        Okul toplumu ile röportaj yapılması,

 ·        7. ve 8. sınıflar seviyelerinde orta öğretim kurumlarına geçişe yönelik test çalışmalarına ağırlık verilmesi.


 

HEDEFLERİMİZ VE PROGRAMIMIZ

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı beş öğrenme alanından oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme ve Olasılık .

Okulumuzda matematiğin temel kavram ve becerilerinin kazanılması ile hedefimiz; öğrencilerimizin edindikleri bu becerileri kullanarak, matematiği gerçek yaşamda kullanabilecekleri bir araç haline getirmeleridir. Öğrenmeyi öğreten yöntemler ile karşılaştıkları problemler karşısında kendi baş çözümlerini üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Matematik öğretimi ile hedeflenenler;

      ·       Temel matematik işlemlerini yapabilmelerini sağlama, matematiksel okur- yazarlık becerilerini geliştirme

       ·       Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilme

       ·       Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirebilme

       ·       Ulusal ve uluslararası matematik sınavlarına yönelik çalışmalar

       ·       Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verme

       ·       Lise ve yüksek öğrenimlerinde gerekli olan matematiksel bilgilerin temel bilgi ve becerilerini kazandırma

       ·       Disiplinli çalışma, sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma alışkanlıkları kazanma ve rasyonel düşünce geliştirme

       ·       Matematiksel becerileri kullanarak günlük hayatta karşılaşılan olayları doğru olarak analiz edebilme  ve yorumlayabilme yetisi geliştirme

Hedeflerimize ulaşma ve öğretilenlerin pekiştirilmesi için çeşitli etkinlik ve uygulamalar yapılmaktadır.

       ·       Dünya Pi Günü Etkinlikleri

       ·       Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları

       ·       Zihinden İşlem, Matematikte Okuma ve Anlama Çalışmaları

        ·       Matematik Temalı Genel Kültür Yarışmaları

        ·       Matematik Atölye ve Proje Çalışmaları

        ·       7. ve 8. Sınıflar seviyelerinde orta öğretim kurumlarına geçişe yönelik test çalışmalarına ağırlık verilmesi

HEDEFLERİMİZ VE PROGRAMIMIZ

Beyfen Koleji olarak ilk hedeflerimiz arasında öğrencilerimizin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda büyük önem taşıyan sosyal bilgiler dersi aynı zamanda lise ve yüksek öğrenim hayatı boyunca göreceği tüm sosyal bilim dallarının temelini oluşturmaktadır.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programımız MEB ile doğru orantılıdır.

Hedeflerimiz arasında;

      ·       Atatürk ilke ve inkılaplarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerinin önemi bilen ve bu ilke ve inkılaplara sıkı sıkıya bağlı bireyler yetiştirmek.

       ·    Demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olan vatandaşlar yetiştirmek.

       ·       Türk kültürünü ve tarihini bilen ve kültürel mirasına sahip çıkan, gelişmesine katkıda bulunan bireyler yetiştirmek. 

       ·       Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyan ve hem ülkesini hem de  dünyayı ilgilendiren konulara ilgi duyan duyarlı bireyler yetiştirmek.  

       ·       Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkında olan ve bu farkındalıkla çevre duyarlılığına sahip sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olan bireyler yetiştirmek.

       ·       Millî, manevi değerlere sahip bununla birlikte evrensel değerleri benimsemiş, erdemli insan olmanın önemini ve yollarını bilen bireyler yetiştirmek.


Hedeflerimize ulaşma ve öğretilenlerin pekiştirilmesi için çeşitli etkinlik ve uygulamalar yapılmaktadır.

 ·       Grup çalışması ile öğrenilen konunun dramatizasyonu
 ·       Ben” ve “Biz” olma süreçlerini etkileyen mekânsal, tarihî ve kültürel faktörleri de değerlendirme imkânı sağlayan bireysel ve grup çalışmalarının yapılması
 ·       Gazete ve dergi gibi yayınların hazırlanılması
 ·       Okul dışı ortamlardan faydalanarak edinilen kazanımların pekiştirilmesi
 ·       Okul toplumu ile röportaj yapılması
 ·       7. ve 8. Sınıflar seviyelerinde orta öğretim kurumlarına geçişe yönelik test çalışmalarına ağırlık verilmesi
 

HEDEFLERİMİZ VE PROGRAMIMIZ

Ortaokul İngilizce programının amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır. Kurumumuzda uygulanmakta olan İngilizce dil programı kullanılacak bir araç olarak öğretilmektedir.

·        Öğrencinin doğayı ve çevresini keşfederek, insan-çevre arasındaki ilişkiyi anlamlandırmasını sağlamak,

·        Toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilinci oluşturmak

·        Sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,

·        Bilimsel bilgiye nasıl ulaşıldığı ve edinilen bu bilginin yeni araştırmalara ulaşmada nasıl kullanıldığını anlamasını sağlamak,

·        Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak.

·        Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve günlük hayatında problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanan bireyler yetiştirmek.

·        Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak fen bilimlerinde bütün öğrencilerimizin başarılı olmasını sağlamak.

Hedeflerimize ulaşma ve öğretilenlerin pekiştirilmesi için çeşitli etkinlik ve uygulamalar yapılmaktadır.

·        Okulumuzda Fen Dersleri, deneylerle ve etkinliklerle zenginleştirilerek kalıcı öğrenme sağlanır

·        Liseye giriş sınavlarında başarı göstermeleri yönünde yıl boyunca  destekleyici çalışmalar yapılır.

·        Okul dışı ortamlardan faydalanarak edinilen kazanımların pekiştirilmesi

·        7. ve 8. Sınıflar seviyelerinde orta öğretim kurumlarına geçişe yönelik test çalışmalarına ağırlık verilmesi

 

HEDEFLERİMİZ VE PROGRAMIMIZ

Dünyadaki en etkili iletişim dili olan İngilizcenin önemi her geçen gün artmaktadır. Ortaokul İngilizce programının amacı öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır. Öğretim programımızın temel amaçları arasında dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile öğrencilerin yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisini kazanmalarını sağlamak vardır.

Okulumuzda ilköğretim bitiren bir öğrenci İngilizceye ait öğretim programına dair her türlü sorumluluğu yerine getirdiği takdirde B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olur.

Dışarıdan gelen öğrencilerimiz için okul açılmadan önce, okulumuz yabancı dil programlarına hazırlama kursları yapılmaktadır.

OKUMA: 

Roman, hikâye, dergi, gazete, biyografi vb. türlerde metin okumaları ile dilbilgisi ve yeni kelime bilgilerini pekiştirmeleri ve edebi sanatları tanıyabilmeleri hedeflenir. Okudukları edebi ve edebi olmayan metinler hakkında yorumda bulunabilmeleri ve çıkarım yapmaları sağlanır.

Okudukları metinleri sınıf ve okul ortamında dramatize ederek sunma imkanı bulan öğrenciler bireysel, yaratıcı ve eleştirel düşüncelerini geliştirirler.

YAZMA: 

Yazma dersi ile öğrencilerin herhangi bir konuda amaca uygun olarak ve yaratıcılıklarını kullanarak değişik türlerde yazmaları amaçlanır.

 Öğrenciler yazı çalışmalarını çeşitli aktivitelerle geliştirir. Çeşitli türlerde yazma çalışmaları yaparak düşüncelerini özgürce ifade etme ve pratik yapabilmeleri amaçlanır.

DİNLEME: 
Çeşitli türlerde dinlenilen bir metni anlama ve yorumlama becerisini geliştirirken, güncel bir konu üzerine uzun konuşmaları, konferansları ve açık oturumları ana hatlarıyla takip edebilme yetisi kazandırılmaya çalışılır.  Televizyon haberlerini, standart dildeki filmleri anlayabilir.


KONUŞMA: 
Görüş ve isteklerini kendilerine güvenli bir şekilde aktarabilecekleri sınıf ortamında, doğru ve akıcı konuşmada pratik yapabilirler.  Duruma uygun şekilde, doğru telaffuz, mimik ve tonlama ile konuşabilmeleri amaçlanır.
Öğrencilerimiz kişisel bilgilerini aktarma, gördükleri herhangi bir durumu, resmi tasvir etme, okudukları metinleri sözlü sunum yapma, sunumlar, münazaralara katılma, ikili ve grup çalışmaları ve sınıf ortamında tartışmalara katılma becerilerine sahip olur.


  

HEDEFLERİMİZ VE PROGRAMIMIZ

Kültürel kimliğin oluşmasında ve hayatın her aşamasında etkin bir yere sahip olan müzik eğitiminin erken yaşlarda eğitimine başlanması estetik duyarlılıkların geliştirilmesinde belirgin rol oynar.  Eğitimin en temel felsefesi olan yakından uzağa ilkesinden hareketle, Müzik Dersi Öğretim Programımız bu doğrultuda hazırlanmıştır. Okulumuzda müziksel anlama ve müziksel becerilerin aktif öğrenme yoluyla kazandırılması için Dalcroze, Orff, Kodaly, Suzuki gibi yaklaşımlar ve  geleneksel meşk eğitim ve öğretim yöntemleri kullanılır. Koro, orkestra ve müzik grupları gibi öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlayan çalışma ortamları oluşturulur.

Öğrencilerimiz, evrensel bir dil olan müziği, duygu ve düşüncelerini ifade etmede kullanır.Müzik alanındaki ilgi ve becerilerine göre geliştirip yönlendirilirler, Sanata ve sanatçıya değer veren çağdaş bir toplumun altyapısını oluştururlar.    


HEDEFLERİMİZ VE PROGRAMIMIZ

Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Sözünden hareketle görsel sanatlar dersinde; öğrencilerimize estetik beceri kazandırmanın yanı sıra, onlara duyarlı ve sağlam kişilikler kazandırma ve özgüveni  yüksek, kendini en iyi şekilde ifade eden, karşısındakiyle olumlu ilişkiler kurabilen kişiler olmaları hedeflenir.  

Her bireyden bir sanatçı olması veya çok üstün yeteneklere sahip olması beklenemez. Öğretmen, yetenekli öğrencileri keşfeder ve onları yönlendirir. Ancak Görsel Sanatlar eğitimi, estetik bilinç kazanma, bireyin kendini ifade edebilme gibi kişisel olumlu edinimler sağlar. Bu sebeple her düzeydeki yaş grubu için görsel sanatlar bir gereksinimdir.

Öğrencilerin ürün geliştirme süreci desteklenerek çalışmalarının sergilenmesine uygun ortam hazırlanır. Böylece öğrencinin yeteneğine ve kendine  duyduğu güvenin arttırılması desteklenir. 


 


HEDEFLERİMİZ VE PROGRAMIMIZ

Beden eğitimi derslerimiz; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hür ve bilimsel düşünme gücünün artmasına ve geniş bir dünya görüşüne sahip olmasına olanak sağlar.

Beden eğitimi dersi öğrencilerimizin zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımdan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur.

• Dayanıklılık • Çabukluk • Esneklik • Hareketlilik • Koordinasyon • Kuvvet • Ritim

Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda; kurallı takım oyunları,  basketbol, voleybol, futbol,  futsal hentbol, masa tenisi,  yüzme, jimnastik, uzun atlama, ip atlama, koşu yer alırDerslerimiz diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantılı olarak işlenir.


Beden Eğitimi ve Oyun dersi;  amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlara ulaşmaları beklenmektedir:

·        Kültürümüze ve başka kültürlere ait olan geleneksel oyunlar ile dansları tanıma ve uygulayabilir. Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır.

·        İletişim becerilerini geliştirme, adil oyun (fair play) oynama, sosyal sorumluluk alabilme, iş birliği yapabilme, liderlik duygusu geliştirme,

·         Doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturma, farklılıklara karşı saygı gösterme ve empati kurabilme,

·         Temel ve kas becerilerini, öz güvenle ve etkili kullanabilir.


 DİKSİYON

 

Diksiyon, kelimelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi ve ses vurgularının doğru bir şekilde yapılmasıdır. Diksiyon sayesinde bir konuşmanın daha etkileyici olması sağlanır.

Diksiyon dersi ile hedeflerimiz arasında;

Öğrencilerimizin, Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanmaları, etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları amaçlanmaktadır. Doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki öneminin farkında olan, ses, jest ve mimiklerini etkili kullanabilen, duygu, düşünce ve hayallerini etkili, anlaşılır ve akıcı bir biçimde ifade edebilen, okuduğu metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirebilen bireyler yetiştirmek.

Programın sonunda öğrencilerimizden;

Ses, nefes ve beden dilini kontrol etme yöntemlerini öğrenmeleri,

Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik etkili alıştırma teknikleri edinmeleri,

Etkili konuşma kadar etkili dinlemenin de iletişimin temel enstrümanı olduğunu kavrayacak ve dinlemenin değeri üzerine alıştırmalar yapmaları,

Bir metni değerlendirme, bir konu hakkında uzun soluklu konuşmalar yapma, 

Topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirecek alıştırma ve ödevler üzerinde çalışmaları,

Etkili iletişim tekniklerine dair örnekleme çalışmaları yapmaları


beklenir.